โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—–
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติิ
—–
สาขาวิชาจุลชีววิทยา นำโดย อ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2561


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น