การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (OIT)

O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ + มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O14-มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานกระบวนการ / ขั้นตอนให้บริการ (Flowchart) + มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ O14 มาตรฐาน 1 – 4 + มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
1. จำนวนครั้งในการมารับบริการ+ มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ตัวอย่างข้อมูลเชิงสถิติของงานวิชาการ+ มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรายละเอียด
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายละเอียด
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O17-E-Service
ระบบ E – Doucment
คำอธิบาย คลิก Open Link URL
ระบบ E – Services
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบ ERP & MIS
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
ERP Web
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบ MIS Web
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม

 285 total views,  1 views today