การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (OIT)

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

O14-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ + มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O15-มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ + มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
จำนวนครั้งในการมารับบริการ+ มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายละเอียด
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O18-E-Service
แบบฟอร์มขอรับบริการประชาสัมพันธ์ Online
คำอธิบาย คลิก Open Link URL