แบบฟอร์มรับบริการ

[wpdm_all_packages]

Title
หนังสือขอลาออกจากราชการ (ระดับคณะ) (สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
หนังสือขอลาออกจากราชการ (ระดับคณะ) (สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แนวปฏิบัติ และ แบบฟอร์มขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ (ส่งสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายเอกสารหรือสำเนาอัตโนมัติ (ฉบับประกาศใช้-13 มิ.ย. 60) (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มขอ E-mail Account สำหรับบุคลากร (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอ User ID ใช้ชั่วคราว (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ใช้ชั่วคราว (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอรับบริการประชาสัมพันธ์ (งานสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มขอรับริการตรวจสอบ / ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอส่งคืนครุภัณฑ์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอสำรวจเบื้องต้นในการติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติม (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ (ขอใช้ห้องประชุม) (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Suriya Wifi (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มตารางกิจกรรมประจำเดือน (งานสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มส่งตรวจกระดาษคำตอบอัตโนมัติ (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรม (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
ใบลาพักผ่อน (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)

     303 total views,  2 views today