แบบฟอร์มรับบริการ

[wpdm_all_packages]

Title
(รถตู้) หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ปรับปรุงว้นที่ 3 มกราคม 2566
(รถยาริส) หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ปรับปรุงว้นที่ 3 มกราคม 2566
หนังสือขอลาออกจากราชการ (ระดับคณะ) (สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
หนังสือขอลาออกจากราชการ (ระดับคณะ) (สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แนวปฏิบัติ และ แบบฟอร์มขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ (ส่งสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายเอกสารหรือสำเนาอัตโนมัติ (ฉบับประกาศใช้-13 มิ.ย. 60) (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มขอ E-mail Account สำหรับบุคลากร (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอ User ID ใช้ชั่วคราว (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ใช้ชั่วคราว (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอรับบริการประชาสัมพันธ์ (งานสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มขอรับริการตรวจสอบ / ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอส่งคืนครุภัณฑ์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอสำรวจเบื้องต้นในการติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติม (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ (ขอใช้ห้องประชุม) (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Suriya Wifi (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มตารางกิจกรรมประจำเดือน (งานสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มส่งตรวจกระดาษคำตอบอัตโนมัติ (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรม (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มแจ้งย้ายปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์-วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 (สำนักคอมพิวเตอร์)
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
ใบลาพักผ่อน (งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)