ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์
 
ผศ.ณภัทร เตียววิไล
ประธานสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
 
อ.เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ อ.วิทวัส กมุทศรี (ลาศึกษาต่อ) อ.เบญจรัตน์ จันสน
อ.ณฐมน สืบซุย อ.ดร.พรธิภา ไกรเทพ อ.ฐมาพร เชี่ยวชาญ
 
อ.อลงกต ประสานศรี อ.กรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา  
     
     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ.โยธิน พลประถม
ประธานสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ อ.บุตรี เทพทอง ผศ.เชิดศิริ นิลผาย
ผศ.ณัฐจิต อ้นเมฆ รศ.ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง ผศ.ชนพร พลดงนอก