ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์
อ.ดร.พรธิภา ไกรเทพ
ประธานสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
 
อ.เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ อ.วิทวัส กมุทศรี (ลาศึกษาต่อ) อ.เบญจรัตน์ จันสน
อ.ณฐมน สืบซุย ผศ.ณภัทร เตียววิไล อ.ฐมาพร เชี่ยวชาญ
 
อ.อลงกต ประสานศรี อ.กรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา  
     
     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ.โยธิน พลประถม
ประธานสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ อ.บุตรี เทพทอง ผศ.เชิดศิริ นิลผาย
อ.ณัฐจิต อ้นเมฆ รศ.ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง อ.พิมพร พลดงนอก