ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์
อ.ดร.พรธิภา ไกรเทพ
ประธานสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
 
อ.เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ อ.วิทวัส กมุทศรี (ลาศึกษาต่อ) อ.เบญจรัตน์ จันสน
อ.ภฤศญา สงวนสิน ผศ.ณภัทร เตียววิไล อ.ณฐมน สืบซุย
อ.อลงกต ประสานศรี อ.กรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา อ.ฐมาพร เชี่ยวชาญ
     
     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ.โยธิน พลประถม
ประธานสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ อ.บุตรี เทพทอง ผศ.เชิดศิริ นิลผาย
อ.ณัฐจิต อ้นเมฆ ผศ.ฌาน ปัทมะ พลยง อ.พิมพร พลดงนอก

 567 total views,  1 views today