ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
ผศ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์
ประธานสาขาวิชา คณิตศาสตร์
 
ผศ.ดร.อังคณา จรรยอดิศัย ผศ.ดร.มณีมาณ แก้วเนียม ผศ.ว่าที่ รต.นุกูล แก้วเนียม
รศ.กำจร มุณีแก้ว อ.ดร.สิรวิชญ์ ชินวรากร อ.ดร.ศุภโชค อิสริยปาลกุล
 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
อ.ดร.สมภพ แซ่ลี้
ประธานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
 
รศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู อ.ปรวีณ์ โชติพิทยาสุนนท์ ผศ.ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์
อ.กฤษฎา สังขมงคล อ.ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์ ผศ.ดิษยลักษณ์ อเดโช
 
เคมี
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
ประธานสาขาวิชา เคมี
 
ผศ.ดร.ธิดา อมร ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ คางคำ
ผศ.ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา
 
เคมี (ค.บ.)
ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก
ประธานสาขาวิชา เคมี (ค.บ.)
 
 
อ.วาทินี จันมี   ผศ.ดร.หทัยรัตน์ สุขเพรียบพร้อม
     
     
 
ชีววิทยา
อ.ดร.เกษม คงนิรันดรสุข
ประธานสาขาวิชา ชีววิทยา
 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ผศ.วรพันธ์ บุญชัย ผศ.ดร.วนิดา ชื่นชัน
อ.ภัทรภร เอื้อรักสกุล อ.ดร.วรรณกร กิจจะ ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
 
ชีววิทยา (ค.บ.)
ผศ.ดร.หทัยรัก ตุงคะเสน
ประธานสาขาวิชา ชีววิทยา (ค.บ.)
 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ ผศ.ดร.ภาวนา กังเตีย ผศ.จาริวัฒน์ ศิริอินทร์
 
ฟิสิกส์
ผศ.กัลยา ธนาสินธ์
ประธานสาขาวิชา ฟิสิกส์
 
รศ.สายัณ พุทธลา ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผศ.ดร.อมรรัตน์ คำบุญ
   
อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล    
 
ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ผศ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ
ประธานสาขาวิชา ฟิสิกส์ (ค.บ.)
 
ผศ.ว่าที่ รต.อนุวัฒน์ หัสดี ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ผศ.เกศริน มีมล
 
จุลชีววิทยา
ผศ.ดร.รัชนู เมยดง
ประธานสาขาวิชา จุลชีววิทยา
 
ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผศ.ศิริพร ทิพย์สิงห์ ผศ.จรัญ ประจัญบาล
 
ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร ผศ.สถิตย์ พันวิไล