ITA / SDGs / Green U

ITA 


ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                                               

OIT-10                                  OIT-11                                 OIT-12                                 OIT-13                               

SDGs


ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มอบการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

  • หลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี (เคลื่อนที่) เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน

Green U


ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ในหลายด้าน อาทิ ลดการใช้กระดาษและทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน มุ่งมั่นสร้างความตระหนักในการจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติภายในคณะ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                  

สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       ศูนย์วิทยาศาสตร์                                                           ชมรมรู้รักษ์ถิ่น                                     

  • การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ปี 2565

  • การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ปี 2564

  • การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ปี 2563

  • การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ปี 2562

  • คำนวณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • จัดการขยะภายในคณะและมหาวิทยาลัย