กลุ่มการศึกษา – หลักสูตรปี 2566

กลุ่มการศึกษา – หลักสูตรปี 2566

ชีววิทยา (ค.บ.)
ผศ.จาริวัฒน์ ศิริอินทร์
ประธานสาขาวิชา ชีววิทยา (ค.บ.)
 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ ผศ.ดร.ภาวนา กังเตีย ผศ.ดร.หทัยรัก ตุงคะเสน
 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
อ.ดร.สมภพ แซ่ลี้
ประธานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
 
รศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู อ.ปรวีณ์ โชติพิทยาสุนนท์ ผศ.ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์
อ.กฤษฎา สังขมงคล อ.ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์ ผศ.ดิษยลักษณ์ อเดโช
 
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ผศ.นิธิวดี พะเทพ
ประธานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
 
ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี ผศ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์
อ.ดร.เด่นชัย พันธุ์เกตุ อ.ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม