เอกสารงานวิชาการ

[wpdm_all_packages]

Title
ทวนสอบ 01 – แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทวนสอบ 02 – รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้(ระดับหมู่เรียน)
ทวนสอบ 03 – รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้(ระดับรายวิชา)
ทวนสอบ 04 – แบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ
ทวนสอบ 05 – รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ
ทวนสอบ 06 – รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2558
เอกสารแนบเพื่อนำเสนอสภาวิชาการ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แบบประเมินตนเองของนิสิต นักศึกษา ทสวท.01, 02 และ 03
แบบฟอร์ม มคอ.02 – มคอ.06 เพื่อส่งสกอ.
แบบฟอร์มการเขียนรายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา สำหรับผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการทวนสอบ
แบบวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร
แผนการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557