งานวิชาการ

กลุ่มงานวิชาการ
1. แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2. แบบฟอร์มการเขียนรายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
3. แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา สำหรับผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการทวนสอบ 
4. แบบประเมินตนเองของนิสิต นักศึกษา ทสวท.01, 02 และ 03 
เอกสารแนบเพื่อนำเสนอสภาวิชาการ
แบบวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.02 – มคอ.06 เพื่อส่งสกอ
ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

 รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้
ทวนสอบ 01 – แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนร
ทวนสอบ 02 – รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้(ระดับหมู่เรียน)
ทวนสอบ 03 – รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้(ระดับรายวิชา)
ทวนสอบ 04 – แบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ
ทวนสอบ 05 – รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ
ทวนสอบ 06 – รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้

 

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ *    
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย *    
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.ม.)    
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (วท.ม.)    
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (วท.ม.)    
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี    

 

 151 total views,  1 views today