กลุ่มคอมพิวเตอร์

กลุ่มคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีอัจฉริยะ
 
ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ผศ.ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล ผศ.วรินทร นวลทิม
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อ.บุญญาพร บุญชัย
ประธานสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
อ.ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
 
อ.เนตรนภา แซ่ตั้ง อ.ธีรพัฒน์ จันษร  
 
แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
ผศ.ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ
ประธานสาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 
ผศ.เอกราช วรสมุทปราการ ผศ.กานต์ คุ้มภัย ผศ.อารยา วาตะ
ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ อ.เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา อ.ปนัดดา ใจบุญลือ
   
อ.วิธวัฒน์ สุขสาเกษ    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
อ.ดร.ปวิช ผลงาม อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผศ.ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล
อ.ดร.นภาพร เจียพงษ์ อ.ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ ผศ.ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี
อ.เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม ผศ.ดร.วิมล อุทานนท์ อ.เอก อุทานนท์
   
อ.ดร.อชิระ จำปาเทศ