หลักสูตรปี 2565

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
การศึกษา
 | ชีววิทยา (ค.บ.)  | ชีววิทยา (ค.บ.)
 | คณิตศาสตร์ (ค.บ.)  | คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
 | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)  | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
การแพทย์และสุขภาพ
 | เทคนิคการแพทย์  | เทคนิคการแพทย์
 | การแพทย์แผนไทย  | การแพทย์แผนไทย
 | สาธารณสุขศาสตร์  | สาธารณสุขศาสตร์
 | วิทยาศาสตร์การแพทย์  | วิทยาศาสตร์การแพทย์
 | วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม  | วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์
 | เทคโนโลยีอัจฉริยะ  | เทคโนโลยีอัจฉริยะ
 | วิทยาการคอมพิวเตอร์  | วิทยาการคอมพิวเตอร์
 | แอนิเมชั่น เกม ดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)  | แอนิเมชั่น เกม ดิจิทัลมีเดีย
 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 | เคมีผลิตภัณฑ์  | เคมีผลิตภัณฑ์
 | อุตสาหกรรมชีวภาพ  | อุตสาหกรรมชีวภาพ
 | เทคโนโลยีการเกษตร  | เทคโนโลยีการเกษตร
 | เทคโนโลยีการอาหาร  | เทคโนโลยีการอาหาร
 | การประกอบและบริการอาหาร  | การประกอบและบริการอาหาร
 | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1,083 total views,  1 views today