ผลงานวิจัย

[wpdm_all_packages]

Title
Data Base ผลงานวิจัยของอาจารยในคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
Summary of International Publications 2011 – 2019
คู่มือการขอจดสิขสิทธ์และสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
บทความวิจัย / บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
เงินอุดหนุนการวิจัย
แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษางานวิจัย
โครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Dong-Ah Institute od Media and Arts (DIMA)
โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3