วันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี(เคลื่อนที่)เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

Read more

( ThaiPR ) – นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน

นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเ

Read more

( Dek-D ) – นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน

นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเ

Read more

วันที่ 20 – 28 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7) ณ Hue University of Science เมืองเว้ และ หน่วยงานอื่นๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยที่ได้จาก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โ

Read more