สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : การจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ส

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมฟังการบรรยา เรื่อง “การยกระดับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมขีดความสามารถมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาภา อินทร์พรหม ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แสดงความยินดีกับอาจารย์ท

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2

วันที่ 23 – 25 พฤษ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย จาก การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดคลิปสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ Content มบส.ที่อยากบอกเล่าจากพี่สู่น้อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในโครงการงบแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ด้วย IoT

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ห

Read more

หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในโครงการงบแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม อบรมการสร้างหุ่นยนต์ bit car

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ห

Read more

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง บ้านท่าเสา

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 6) ณ Hue University of Science เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์​>> กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) จำนวน 3 หลักสูตร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเ

Read more