คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 PORTFOLIO

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

ชมรมรู้รักษ์ถิ่น มบส. เข้ารับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ทางโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

14 กันยายน 2565 ทางหลักส

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 11 กันยายน 2565 ศ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 178 คน

วันที่ 10 กันยายน 2565 ศ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 และ 5

เมื่อวันที่ 5 และ 7 กันย

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 และ 5 จำนวน 105 คน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหา

Read more

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติจริง

—- วันที่ 26 สิงหา

Read more