เอกสารคู่มือ มคอ.

เอกสารคู่มือมคอ.
  แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (pdf)
แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (word)
คู่มือสำหรับ มคอ.3 – มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบฟอร์ม มคอ.7
แบบฟอร์ม มคอ.6
แบบฟอร์ม มคอ.5
แบบฟอร์ม มคอ.4
แบบฟอร์ม มคอ.3

 

โครงสร้างหลักสูตร มคอ.2 หลักสูตรปริญญาตรี
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาเคมี 
3. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
4. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
5. สาขาวิชาชีววิทยา
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
7. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
8. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
9. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
15. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
16. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
17. สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 

 285 total views,  1 views today