คณะผู้บริหาร

 

คณะกรรมการอำนวยการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
                            รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
  ประธาน  
   
  ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์   
  รองประธาน  
ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
กรรมการ
รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
กรรมการ
ผศ.จรัญ ประจันบาล
กรรมการ
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข
กรรมการ
อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ
กรรมการ
 
ผศ.ดร.รัชนู เมยดง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์
กรรมการ
     

 

 

 669 total views,  1 views today