หลักสูตร ปี 2563

หลักสูตร / สาขาวิชา ปี 2563

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ  
 | การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)  | การแพทย์แผนไทย
 | เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)  | เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 | คณิตศาสตร์ (วท.บ.)  | คณิตศาสตร์
 | เคมี (วท.บ.)  | เคมี
 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 | จุลชีววิทยา (วท.บ.)  | จุลชีววิทยา
 | ชีววิทยา (วท.บ.)  | ชีววิทยา
 | เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)  | เทคนิคการแพทย์
 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)  | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)  | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 | ฟิสิกส์ (วท.บ.)  | ฟิสิกส์
 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  | วิทยาการคอมพิวเตอร์ี
 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)  | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)  | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 | สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)  | สาธารณสุขศาสตร์
 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)  | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 | แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)  | แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 | นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.)  | นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

 

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ  
 | คณิตศาสตร์ (ค.บ.)  
 | เคมี (ค.บ.)  | เคมี (ค.บ.) 5 ปี
 | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)  | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 5 ปี
 | ฟิสิกส์ (ค.บ.)  | ฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี
 | ชีววิทยา (ค.บ.)  | ชีววิทยา (ค.บ.)