เอกสารทั่วไป

[wpdm_all_packages]

Title
(คู่มือ) ขั้นตอนการเช็คตารางรถ และการขออนุญาตการใช้รถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อัพเดตข้อมูล : 23/02/66)
(งานวิจัย-เอกสารแนบ 1 สำหรับสาขาวิชา) – แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2567
(งานวิจัย-เอกสารแนบ 2 สำหรับอาจารย์-บุคลากร) – แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2567
(งานวิจัย-เอกสารแนบ 3 สำหรับอาจารย์-บุคลากร ทุนวิจัย) – แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2567
[ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566
[ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – การสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
[ สำนักงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ] – รูปแบบนามบัตรมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มพร้อมตัวอักษร
[#001] แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2566)
[#002] แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 2 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2566)
[2566] แบบฟอร์มคำของบลงทุนครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง
[2566] แบบเสนอ โครงการยุทธศาสตร์มรภ. 2566
[2567] แบบฟอร์มโครงการ (ทั่วไป)
[2567] แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์ฯ (วงเงินเกิน 1,000,000 บาท)
[2567] แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์ฯ (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท)
[SC] ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ ปี 2566
[ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ] – แบบฟอร์ม Checklists สถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
PowerPoint Template for Download – สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
Screen Background การประชุม Online คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกันคุณภาพ – ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด – วิธีการคิดคะแนนประเมิน 1 ตุลาคม 60 – 31 มีนาคม 61
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ข้อมูลที่ควรรู้
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างคำสั่ง
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างประกาศ
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างรายงานการประชุม
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างหนังสือออก
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างโครงการฯ
ตัวอย่าง แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
บันทึก กบบ./ว.329 – รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งไฟล์รูปภาพบุคลากร (ปัจจุบัน)
ประกอบการประเมิน ปี 61 – ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (19.2.2559)
ประกอบการประเมิน ปี 61 – ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (24.2.2559)
ประกาศกพอ.หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง 2561
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
ประกาศจากกระทรวงการคลัง – พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ – การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ประเมินผลงาน – ยุทธศาสตร์คณะวิทย์
เอกสารแนบเพิ่มเติม – การประเมินภาระงาน
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 2
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 2 (รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 2 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63)
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 2 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)
แบบประเมินผลงาน ปมบส-1 (เดือน ต.ต. 62 – 31 มี.ค 63 สมบูรณ์)
แบบฟอร์ม – ส่งบทความวิชาการและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
แบบฟอร์ม – ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฟอร์ม – ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แบบฟอร์ม (pdf) – แผนการพัฒนาตนเอง (2564-2566)
แบบฟอร์ม (word) – แผนการพัฒนาตนเอง (2564-2566)
แบบฟอร์ม รายงานทางการเงิน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2566 (19 ก.ย. 65)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ 2566 (เกิน 1,000,000 บาท)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ 2566 (ไม่เกิน 1,000,000 บาท)
แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561
แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์คณะวิทย์
แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์คณะวิทย์
แบบฟอร์มขออนุมัติ (โอน/เปลี่ยนแปลงรายการ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (สาขาวิชา, อาจารย์-บุคลากร)
แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง – 1 มิถุนายน 2560)
แบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของดำรงตำแหน่งอาจารย์, ผศ., รศ., และศาสตราจารย์
ไฟล์นำเสนอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์แพทเทิลป้ายชื่อสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech)