ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย
 
ผศ.อาวุธ หงส์ศิริ
ประธานสาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
 
 
ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร อ.จตุพร พนัสโณทัย อ.เขมิกา เคียงฟ้า มานอก
ผศ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ อ.เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ อ.ชารินันท์ แจงกลาง
อ.พิชญาภา อินทร์พรหม อ.กุสุมาส ตันไชย อ.บุญหลง ศรีบัว