การจัดการความรู้ (KM)

ด้านการผลิตบัณฑิต  [wpdm_all_packages]

Title
คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM
คู่มือเทคนิคการจัดทำคลิปวิดิโอสอนออนไลน์
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา

    ด้านวิจัย

    Title
    ขั้นตอนการจัดทำหนังสือรวม Abstract Paper Inter
    คู่มือการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเอกสารเชิงหลักการ
    คู่มือเทคนิคการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน