กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ

กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์
 
ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน
ประธานสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
 
ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ ผศ.ประมูล อรุณจรัส ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย
ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์ ผศ.ดร.พจมาน ผู้มีสัตย์ อ.ดร.อฑิตยา โรจนสโรช
อ.ดร.กาญจนา สุจิรชาโต รศ.สุรนันท์ ตีระวัฒนพงษ์ รศ.รัชนี สุวรรณนุรักษ์
อ.ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดา อ.พรพรรณ โพธิ์ไกร อ.ดร.เกวลิน วงศ์โถง
   
อ.ดร.จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง    
     
การแพทย์แผนไทย
 
ผศ.อาวุธ หงส์ศิริ
ประธานสาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
 
 
ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร อ.จตุพร พนัสโณทัย อ.เขมิกา เคียงฟ้า มานอก
ผศ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ อ.เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ อ.ชารินันท์ แจงกลาง
อ.พิชญาภา อินทร์พรหม อ.กุสุมาส ตันไชย อ.บุญหลง ศรีบัว
สาธารณสุขศาสตร์
 
ผศ.ณภัทร เตียววิไล
ประธานสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
 
อ.เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ อ.วิทวัส กมุทศรี (ลาศึกษาต่อ) อ.เบญจรัตน์ จันสน
อ.ณฐมน สืบซุย อ.ดร.พรธิภา ไกรเทพ อ.ฐมาพร เชี่ยวชาญ
 
อ.อลงกต ประสานศรี อ.กรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา  
     
     
วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ผศ.ดร.รัชนู เมยดง
ประธานสาขาวิชา จุลชีววิทยา
 
ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผศ.ศิริพร ทิพย์สิงห์ ผศ.จรัญ ประจัญบาล
 
ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร ผศ.สถิตย์ พันวิไล  
 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
ผศ.โยธิน พลประถม
ประธานสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ อ.บุตรี เทพทอง ผศ.เชิดศิริ นิลผาย
ผศ.ณัฐจิต อ้นเมฆ รศ.ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง ผศ.ชนพร พลดงนอก
วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว
ประธานสาขาวิชา วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
 
 

อ.ชุติมา กาบแก้ว   อ.จารุกิตติ์ ดิษสระ