คู่มือและผังการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนงานต่างๆ 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
โดย : นายศุนัย วิลาสังข์
คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่าย งบรายได้ประเภทบำรุงการศึกษา
โดย : นายกิตติ แก้วจำลอง
คู่มือการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาเรื่อง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นายปรัชญา ศิลารักษ์
มาตราฐานการให้บริการ (O14)
Flow Chart งานการเงิน
Flow Chart งานธุรการ
Flow Chart งานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
Flow Chart งานแผนและงบประมาณ
Flow Chart งานประกันคุณภาพ
Flow Chart งานวิชาการ
Flow Chart งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Flow Chart งานโสตทัศนูปกรณ์
KM Corner วิดีโอขั้นตอนการดำเนินการส่วนงานต่างๆ 
เรื่อง : วิธีนำเข้างานจัดซื้อพัสดุในระบบ ERP
โดย : นายศุนัย วิลาสังข์