ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน
ประธานสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
 
ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ ผศ.ประมูล อรุณจรัส ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย
ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์ ผศ.ดร.พจมาน ผู้มีสัตย์ อ.ดร.อฑิตยา โรจนสโรช
อ.ดร.กาญจนา สุจิรชาโต รศ.สุรนันท์ ตีระวัฒนพงษ์ รศ.รัชนี สุวรรณนุรักษ์
อ.ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดา อ.พรพรรณ โพธิ์ไกร อ.ดร.เกวลิน วงศ์โถง
   
อ.ดร.จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง