งานประกันคุณภาพฯ

ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่
แบบฟอร์มรับรองการเป็นผู้สังเกตการณ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 27-Feb-2020
แบบติดตาม ปค.5 – 12 เดือน 03-Oct-2019
แบบติดตาม ปค.5 – 6 เดือน 03-Oct-2019
อธิบายแบบ ปค.5 03-Oct-2019
อธิบายแบบ ปค.4 03-Oct-2019
แบบ ปค. 5 15-Jan-2019
แบบ ปค. 4 15-Jan-2019
[ การประกันคุณภาพ ] – ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และ มบส. ประจำปี 2559 23-Jun-2016
แผนการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนกลยุทธ์ มบส. และ การมุ่งเป้านำคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 21-Sep-2015
แนวทางปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 01-Jul-2015
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 (คณะวิทย์ฯ)-ฉบับเผยแพร่ 13-Jan-2015
sar56 ฉบับย่อ 20-Aug-2014
รวม มคอ. 3 02-Jul-2014
เอกสารบรรยายการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระยะที่ 4 14-May-2014
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ 2556 06-May-2014
สรุปรวมโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับงานประกันคุณภาพ 06-May-2014
แบบรายงาน ตบช 2.13 02-May-2014
โครงการต่างๆ ของคณะวิทย์ 30-Apr-2014
กลไกลองค์4 และตบช2.7 เกณฑ์4 25-Apr-2014
ความเสี่ยงคณะ 56 25-Apr-2014
เอกสารประกอบองค์ 7.1 และ 7.6 24-Apr-2014
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาต่างของคณะวิทย์ 56 24-Apr-2014
เอกสารประกันตัวบ่งชี้ที่ 98 24-Apr-2014
รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 01-Apr-2014
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556 01-Apr-2014
ตารางการเข้ารับการประเมินคุณภาพฯ ประจำปี 2556 01-Apr-2014

 

Title

     125 total views,  1 views today