งานแผนและนโยบาย

ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 10-Oct-2019
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์,สิ่งก่อสร้าง) 2564 10-Oct-2019
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2563 10-Oct-2019
แบบฟอร์มบัญชีควบคุมงบประมาณรายจ่าย (แผนดิน) 2563 10-Oct-2019
แบบฟอร์มใบส่งงานจัดซื้อจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 10-Oct-2019
(ร่าง) แผนผังความเชื่อมโยงโครงสร้างผลผลิต-1-1 10-Oct-2019
แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 (อัพเดต 27 มิ.ย. 62) 10-Oct-2019
ยุทธศาสตร์ชาติ (chart20) 10-Oct-2019
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12 10-Oct-2019
แบบฟอร์มยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 2563 10-Oct-2019
แบบฟอร์มแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจำแนกตามไตรมาส ประจำปี 2562 04-Feb-2019
แผนปฏิบัติราชการ (แผ่นดิน) คณะวิทย์ 2562 28-Jan-2019
แผนปฏิบัติราชการ (บก.ศ.-คงคลัง) คณะวิทย์ 2562 28-Jan-2019
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอน_ฉบับเปลี่ยนแปลง ปี 2562 28-Jan-2019
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ 28-Jan-2019
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 28-Jan-2019
แบบฟอร์มเขียนโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประปีงบ 2562 15-Jan-2019
แบบฟอร์มสรุปโครงการ (ใช้งบประมาณ) ประจำปีงบ 2562 15-Jan-2019
เอกสารชี้แจงโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01-Nov-2018
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ.0201.3/2632 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และ หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟ 1/1138/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 09-Jul-2018
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ.0209/9148 และ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 313 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 09-Jul-2018
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือที่ สจส.กพฐ. 08.2/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 09-Jul-2018
[ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ] เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 07-Jun-2017
สรุปประเด็นความแตกต่าง พรบ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 07-Jul-2017
แบบฟอร์มในการจัดทำงบลงทุนเอกสารหมายเลข 1 (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22-Sep-2016
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอน – เปลี่ยนแปลงรายการ ประจำปีงบประมาณ 2559 12-May-2016
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ 10-Oct-2015
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน 10-Oct-2015
แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม 08-Oct-2015
แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่ายหมวดลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06-Oct-2015
แผนความต้องการงบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 09-Jul-2015
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ? 2562 09-Jul-2015
แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 09-Jul-2015
แบบฟอร์มโครงการตามแผลกลยุทธ์ 09-Jul-2015
แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติการภายใต้กลยุทธ์ 09-Jul-2015
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 09-Jul-2015
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 09-Jul-2015
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 09-Jul-2015
แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน 09-Jul-2015