ยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์

[wpdm_all_packages]

Title
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571)
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ (Functional Competencies)
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน (Functional Competencies)
แผนยุทธศาสตร์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับอนุมัติโครงการ 2564-2568 (update : 13/11/2563) ไฟล์ pdf
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับอนุมัติโครงการ 64-68 (update : 13/11/2563) ไฟล์ word
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567)
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2567 (update : 13/07/2563) ไฟล์ pdf
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2567 (update : 13/07/2563) ไฟล์ word
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (update : 27/06/2562)
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580)
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565)
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561- 2565 (update : 24/04/2563)