ซื้อ / จ้าง ประจำปี 2560

ประกาศซื้อ / จ้าง > ประจำปี 2560
[wpdm_all_packages]

Title
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบภาพวงจรปิดอาคาร 9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงห้องประชุมศรีสุริยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนและปรับเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟแว์กราฟิก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย X-Stabd และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที 14 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ (ลงวันที 12 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำระบบน้ำและระบบไฟฟ้า (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ปรับสภาพพื้นดินบริเวณหน้าและรอบๆ สวนสมุนไพร (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที 12 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที 12 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กั
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 1 รายการ (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 12 รายการ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 17 รายการ (ลงวันที 12 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 18 รายการ (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 2 รายการ (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 2 รายการ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 2 รายการ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 25 รายการ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 5 รายการ (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำและบริการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)