หลักสูตรปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์และสุขภาพ

• เทคนิคการแพทย์ Facebook   Website
• การแพทย์แผนไทย Facebook   Website
• สาธารณสุขศาสตร์ Facebook   Website
• วิทยาศาสตร์การแพทย์  Facebook   Website
• สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ Facebook   Website
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Facebook   Website
• วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม Facebook

คอมพิวเตอร์

• เทคโนโลยีอัจฉริยะ
• วิทยาการคอมพิวเตอร์ Facebook   Website
• แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย Facebook   Website
• เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล Facebook   Website

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

• เคมีผลิตภัณฑ์ Facebook   Website
• เทคโนโลยีการอาหาร Facebook   Website
• เทคโนโลยีการเกษตร Facebook   Website
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Facebook   Website
• อุตสาหกรรมชีวภาพ Facebook   Website

การศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

• ชีววิทยา (ค.บ.) Facebook   Website
• คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Facebook   Website
• คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Facebook   Website

ระดับบัณฑิตศึกษา

• วท.ม. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชาและกัญชง  
• พท.ม. สาขาวิชาเภสัขกรรมไทย  
• พท.ด. สาขาวิชาเภสัขกรรมไทย