กลุ่มการศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

กลุ่มการศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

ชีววิทยา (ค.บ.)
ผศ.ดร.หทัยรัก ตุงคะเสน
ประธานสาขาวิชา ชีววิทยา (ค.บ.)
 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ ผศ.ดร.ภาวนา กังเตีย ผศ.จาริวัฒน์ ศิริอินทร์
 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
อ.ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์
ประธานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
 
รศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู อ.ปรวีณ์ โชติพิทยาสุนนท์ อ.ดร.สมภพ แซ่ลี้
อ.กฤษฎา สังขมงคล อ.ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์ ผศ.ดิษยลักษณ์ อเดโช
 
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม
ประธานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
 
ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี ผศ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์
อ.เด่นชัย พันธุ์เกตุ อ.ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ ผศ.นิธิวดี พะเทพ  
 

 56 total views,  1 views today