ติดต่อหน่วยงานอื่น ๆ

คณะ / วิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการดนตรี  

หน่วยงาน (สำนักงานอธิการบดี)

       
สำนักอธิการบดี      
       
       
       
หน่วยงาน
 
 
 
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองคลัง
  -> งานพัสดุ
กองกลาง
  -> งานธุรการ
  -> งานเลขนุการ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครื่อข่ายอาเซียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันขงจื้อ
ประกันคุณภาพ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โครงการบริการทางวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขต / โรงเรียนสาธิต มบส.
 
หน่วยฝึกปฎิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี
สำนักโรงเรียนสาธิต
  -> รร.ประถมสาธิต มบส.
  -> รร.มัธยมสาธิต มบส.
ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คลีนิคช่อชงโค

 

 

 

 423 total views,  3 views today