แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ฯ

สีประจำคณะ สีเหลือง
ปรัญชา สร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ คณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ค่านิยม ร่วมใจทำงาน วิชาการเป็นเลิศ นำการพัฒนาสังคม
พันธกิจ

1) สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ

2) สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม

3) สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

4) สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ 5 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเก่ง – ดี มีทักษะดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาที่ได้รับมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการที่ทันสมัยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000 ถึง 3003
โทรสาร 0-2472-5714

ดาวน์โหลดเอกสาร ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ 5 ปี
(2563-2567)

Click here!!