ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์
ประธานสาขาวิชา เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 
ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง ผศ.อังสุมา แก้วคต
   
รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที    
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ดร.ทิพรักษ์ วงษาดี
ประธานสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
อ.ดร.กุหลาบ สิทธิสวนจิก อ.นวพร หงส์พันธุ์ อ.สุดา ชูถิ่น
   
รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย    
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.มาลี วิขิตชัยกุล
ประธานสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
ผศ.ดร.สรายุทธ คาน ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
   
ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์    
 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ผศ.ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์
ประธานสาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 

ผศ.ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน ผศ.ญาณิศา ตันติปาลกุล อ.ธนพงษ์ เชื้อฉุน
 
อ.เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์ อ.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์  
 
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว
ประธานสาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
 
 

อ.ชุติมา กาบแก้ว   อ.จารุกิตติ์ ดิษสระ