ภาควิชาคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
ประธานสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
อ.ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
อ.บุญญาพร บุญชัย อ.เนตรนภา แซ่ตั้ง อ.ธีรพัฒน์ จันษร
     
     
 
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ผศ.นิธิวดี พะเทพ
ประธานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
 
ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี ผศ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์
อ.ดร.เด่นชัย พันธุ์เกตุ อ.ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม  
 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 
ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ผศ.ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล ผศ.วรินทร นวลทิม
 
แอนิเมชัน เกม และมัลติมีเดีย
ผศ.ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ
ประธานสาขาวิชา แอนิเมชัน เกม และมัลติมีเดีย
 
ผศ.เอกราช วรสมุทปราการ ผศ.กานต์ คุ้มภัย ผศ.อารยา วาตะ
ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ ผศ.เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา อ.ปนัดดา ใจบุญลือ
   
อ.วิธวัฒน์ สุขสาเกษ    
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
อ.เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
 
อ.ดร.ปวิช ผลงาม อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผศ.ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล
อ.ดร.นภาพร เจียพงษ์ ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ผศ.ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี
อ.ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ ผศ.ดร.วิมล อุทานนท์ อ.เอก อุทานนท์