ภาควิชาคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์
อ.บุญญาพร บุญชัย
ประธานสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
อ.ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
 
อ.เนตรนภา แซ่ตั้ง อ.ธีรพัฒน์ จันษร  
 
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม
ประธานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
 
ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี ผศ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์
อ.เด่นชัย พันธุ์เกตุ อ.ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ ผศ.นิธิวดี พะเทพ  
 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 
ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ผศ.ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล ผศ.วรินทร นวลทิม
 
แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
ผศ.ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ
ประธานสาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 
ผศ.เอกราช วรสมุทปราการ ผศ.กานต์ คุ้มภัย ผศ.อารยา วาตะ
ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ ผศ.เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา อ.ปนัดดา ใจบุญลือ
   
อ.วิธวัฒน์ สุขสาเกษ    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
อ.ดร.ปวิช ผลงาม อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผศ.ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล
อ.ดร.นภาพร เจียพงษ์ อ.ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ ผศ.ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี
อ.เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม ผศ.ดร.วิมล อุทานนท์ อ.เอก อุทานนท์
   
อ.ดร.อชิระ จำปาเทศ