วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Read more

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Read more

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

Read more

Open house 2022 : กิจกรรมเช็คอินความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 3)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “นิทรรศการทางลัดสู่ธุรกิจกัญชา”

วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2

Read more

หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์ สินค้าผลิตภัณฑ์ บริการของชุมชน และการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี (เคลื่อนที่)

วันที่ 13-14 สิงหาคม 256

Read more

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 3)

วันที่ 6 – 7 สิงหา

Read more