วันที่ 14 ธันวาคม 2566 (การอบรมวันที่ 3) ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 (การอบรมวันที่ 3)

ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 รวมทั้งสิ้น 74 คน โดยอาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้ง รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของทีมผู้จัดงานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาช่วยงาน

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
1) สนุกโค้ด (coding) สนุกคิด (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
2) หาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าด้วยการไตเตรตอย่างง่าย (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
3) วงจรอนุกรมขนานของตัวต้านทาน/การหาค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
4) การสังเคราะห์แสงของพืช (ศูนย์วิทยาศาสตร์ )
5) การศึกษาสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
6) อาณาจักรสัตว์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ )

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/te9

#ศูนย์วิทยาศาสตร์มบส.#ค่ายวิทยาศาสตร์


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น