ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนบุคลากรของ มบส. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่สนใจอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

􀐄􀇰thumbtack􏿿ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอเชิญชวนบุคลากรของ มบส. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่สนใจอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (โดยสามารถดูวัน เวลาและที่จัดอบรมได้ใน Link ที่สมัคร)
􀨂􀄕hand pointing right􏿿ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://link.bsru.ac.th/tool
 
􀐄􀆽bell􏿿หัวข้ออบรมมีดังนี้
1)การเตรียมตัวอย่างและการวัดโครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง(XRD)
2)หลักการพื้นฐานการใช้เครื่อง Microplate reader เพื่องานทางชีวภาพ
3)เทคนิคการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 
4)หลักการพื้นฐานและเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านเคมีชีวภาพ
5)หลักการพื้นฐานการใช้ถังเพาะเลี้ยงเซลล์
6)กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และตรวจชนิดของธาตุ (SEM-EDS) เบื้องต้น
7)การเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเครื่อง AAS
8)การหาความหนืดและมุมสัมผัสของของเหลว
---
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
https://www.facebook.com/BsruScicenter

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น