เอกสารงานประกันคุณภาพฯ

[wpdm_all_packages]

Title
[ การประกันคุณภาพ ] – ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
sar56 ฉบับย่อ
กลไกลองค์4 และตบช2.7 เกณฑ์4
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาต่างของคณะวิทย์ 56
ความเสี่ยงคณะ 56
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ 2556
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556
ตารางการเข้ารับการประเมินคุณภาพฯ ประจำปี 2556
รวม มคอ. 3
รายงานประจำปีงบประมาณ 2556
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และ มบส. ประจำปี 2559
สรุปรวมโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับงานประกันคุณภาพ
อธิบายแบบ ปค.4
อธิบายแบบ ปค.5
เอกสารบรรยายการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระยะที่ 4
เอกสารประกอบองค์ 7.1 และ 7.6
เอกสารประกันตัวบ่งชี้ที่ 98
แนวทางปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
แบบ ปค. 4
แบบ ปค. 5
แบบติดตาม ปค.5 – 12 เดือน
แบบติดตาม ปค.5 – 6 เดือน
แบบฟอร์มรับรองการเป็นผู้สังเกตการณ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แบบรายงาน ตบช 2.13
แผนการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนกลยุทธ์ มบส. และ การมุ่งเป้านำคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 (คณะวิทย์ฯ)-ฉบับเผยแพร่
โครงการต่างๆ ของคณะวิทย์