หลักสูตรปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์และสุขภาพ

• เทคนิคการแพทย์ |  
• การแพทย์แผนไทย
• สาธารณสุขศาสตร์
• วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• สมุนไพรและกัญชาศาสตร์
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม

คอมพิวเตอร์

• เทคโนโลยีอัจฉริยะ
• วิทยาการคอมพิวเตอร์
• แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
• เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

• เคมีผลิตภัณฑ์
• เทคโนโลยีการอาหาร
• เทคโนโลยีการเกษตร
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• อุตสาหกรรมชีวภาพ

ระดับบัณฑิตศึกษา

• วท.ม. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชาและกัญชง  
• พท.ม. สาขาวิชาเภสัขกรรมไทย  
• พท.ด. สาขาวิชาเภสัขกรรมไทย