วันที่ 23 เมษายน 2567 สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรความรู้สมุนไพรสำหรับครู รุ่นที่ 1 ให้กับครูและอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 23 เมษายน 2567
สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรความรู้สมุนไพรสำหรับครู รุ่นที่ 1 ให้กับครูและอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🌿ให้กับครูและอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยการอบรมประกอบด้วย 3 ฐาน ได้แก่
🌿 ฐานที่ 1 การศึกษาสายพันธุ์พืชสมุนไพร
วิทยากร คือ อ.ชุติมา กาบแก้ว, ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, อ.ภัทรภร เอื้อรักสกุล
🌿 ฐานที่ 2 การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร
วิทยากร คือ ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง , อ.ดร.นิลุบล สอนแก้ว, บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
🌿 ฐานที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการทำสบู่จากสมุนไพร
วิทยากร คือ ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก, ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา
💕 ขอขอบคุณ บริษัทและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ ดังต่อไปนี้
1. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
2. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แลคตาซอย จำกัด
5. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/10cg


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น