วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2548
  Vol.5 No.2 | July - December 2005
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / สารบัญ / คำชี้แจงการลงวารสาร / บรรณาธิการแถลง  
สาระน่ารู้  
จำนวนมหาศาล ทัศนัย กีรติรัตนะ
น้ำสกัดผักผลไม้ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
การเขียนบทคัดย่อของงานวิจัย สมบัติ ทีฆทรัพย์
ดอยแม่ตะมาน พรวิภา เสือสมิง
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของเมือง PERTH ประเทศออสเตรเลีย อรพิมพ์ มงคลเคหา
งามพรรณไม้ในพืชสวนโลก วิชัย ปทุมชาติพัฒน์
บทความวิชาการ  
แมลงนักร้องนักดนตรี อนันต์ สกุลกิม
ตัวแบบการเงินเพื่ออนาคตที่สดใส ชะเอม สายทอง
เศรษฐกิจพอเพียง...ก็เพียงพอ มาลี ลิขิตชัยกุล
บทความวิจัย  
การผลิตและคุณค่าทางอาหารของกะปิ วันทนี สว่างอารมณ์
สุวรรณา วัฒนาคาม
ศิริพร พลายลมูล
บุญมี กวินเสกสรรค์
เย็นหทัย แน่นหนา
อรสา ทยานสมุทร
จรัญ ประจัญบาล
เกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม
อารมณ์ เผือกอ่ำ
พิชญานิน แซ่เตียว
ระพีพรรณ ขำเขียว
สำเภา บุญเทียม
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลในแก๊สโซฮอล์ โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี สุนันทา ศรีท้าว
สุทธิสา วัดสิงห์
หัสดิน ลือขจร
จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ดวงเดือน เทพนวล