ขั้นตอนการดำเนินงานในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์