กองบรรณาธิการ
 
ที่ปรึกษา       รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
บรรณาธิการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
รองบรรณาธิการ  อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์
 
กองบรรณาธิการ :  
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ     มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์   มหาวิทยาลัยธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา การดำริห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรลือ สังข์ทอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา