กองบรรณาธิการ
 
ที่ปรึกษา :       รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
บรรณาธิการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์
รองบรรณาธิการ : อาจารย์ปนัดดา ใจบุญลือ
   
 
กองบรรณาธิการ :  
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา การดำริห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.อาทร สรรพานิช มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรลือ สังข์ทอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ใจเย็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัก ตุงคะเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา