วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
  Vol.18 No.2 | July - December 2018
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิจัย  
สภาวะการสั่งเคราะห์ที่ส่งผลต่อโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำใบตระกูลพอลิไทโอฟีน ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์
การปรับปรุงประสิทธิภาพสมดุลกระบวนการตัดเสื้อยืดคอกลมผ้าพื้น โรงงานกรณีศึกษา วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี
ปิยะ รนต์ละออง
ณัฐพล บุญรักษ์
สวัสดิ์ ทองสิน
การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้า กรณีศึกษาร้านค้าปลีก AAA ฉมาธร กุยศรีกุล
นิธิศ ปุณธนกรภัทร์
วุฒิกรณ์ จรัยตันติเวทย์
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยการศึกษางาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องเรือน นิธิศ ปุณธนกรภัทร์
ปัญญา สำราญหันต์
ณภพ ซ้ายสุวรรณ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบให้อาหารปลาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กัลยา ธนาสินธ์
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
อมรรัตน์ คำบุญ
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำ กัลยา ธนาสินธ์
รณยุทธ์ กำเนิดแจ้ง
สายัณ พุทธลา
ชลิต วณิชยานันต์
วิธีฮิวริสติกสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา : บริษัทผ้าม่าน วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี
ณัฐพล บุญรักษ์
การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ATM-PTL1 พรทิพย์ เหลียวตระกูล
กฤษดา ผ่องพิทยา
ชิษณุทัศน์ บรรลือโชคชัย
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตน์หน้าดินขนาดเล็กในแหล่งสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวบ้านเพ จังหวัดระยอง ภาวนา กังเตีย
วันทนี สว่างอารมณ์
วิลาวัลย์ กุลเกษ
ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิเคราะห์จากก้อนเรณูของผึ้ง ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์
อรจิรา ภิญโย
การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พัชนี เดชประเสิรฐ
จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์
บัศแก้ว ศรีสด
เอื้อมพร เธียรหิรัญ
การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเครื่องมือแบบออนไลน์สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาิวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกษม ตริตระการ
อมลณัฐ โชติกิจยุสรณ์
บุญญาพร บุญชัย
นิศากร เถาสมบัติ
เนตรนภา แซ่ตั้ง
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์