วันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี(เคลื่อนที่)เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

Read more

วันที่ 20 – 28 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7) ณ Hue University of Science เมืองเว้ และ หน่วยงานอื่นๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยที่ได้จาก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โ

Read more

วันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2567 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยที่ได้จาก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์: การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปลอดภัย กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ครั้งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โ

Read more

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี(เคลื่อนที่)เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 256

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ค

Read more

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567

Read more

วันที่ 20 – 28 เมษายน 2567 รศ. ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมใน “โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7)” เพื่อศึกษาเรียนรู้ ณ Hue University of Science ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 20 – 28 เมษ

Read more

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมออกบูธ Dek-D’s TCAS Fair งานแฟร์ทุกตัวช่วย TCAS ณ ไบเทคบางนา

วันที่ 27 – 28 เมษ

Read more