กิจกรรมนักสมุนไพรรุ่นเยาว์ โดย สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566
สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด “กิจกรรมนักสมุนไพรรุ่นเยาว์” ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมนักสมุนไพรรุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ จำนวนประมาณ 100 คน ซึ่งมีผศ.ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 การศึกษาสายพันธุ์พืชสมุนไพร (ย้อมสีเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร)
วิทยากร คือ อาจารย์ภัทรภร เอื้อรักสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
ฐานที่ 2 การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร
วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาลี นามดวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก
ฐานที่ 3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (การทำเจลสมุนไพร)
วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร
ฐานที่ 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (การทำสบู่สมุนไพร)
วิทยากร คือ อาจารย์ ดร.นิลุบล สอนแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา สามณฑา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น