วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
  Vol.12 No.1 | Jan - June 2012
 
 
บทความ ผู้เขียน
บรรณาธิการแถลง  
คำชี้แจงการลงวารสาร  
บทความทางวิชาการ  
อินทรชิต: ภูมิปัญญาท้องถิ่นสับปะรดไทยที่กำลังสูญหายไป โองการ วณิชาชีวะ
ผลของการรับชมสื่อเชิงบวกต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย เสาวรัตน์ จันทะโร
นัยพินิจ คชภักดี
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
โภชนเภสัชและสมุนไพรเพื่อต้านความชรา ชุติมน หมื่นแก้ว
ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์
สุพัชรษา พลอยงาม
รูปแบบนวัตกรรมของการนำส่งยาสมุนไพร ภาสวีร์ จันทร์สุก
วิริยาพร ศิริกุล
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วรรณรา ชื่นวัฒนา
บทความวิจัย  
การตรวจวิเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณรวมของสารประกอบฟีนอลิก และวิตามินซี ในผัก ผลไม้ และสมุนไพร นันท์นภัส เติมวงศ์
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของส้มลม เย็นหทัย แน่นหนา
การตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารในกุ้งขาวสดจากตลาดในเขตธนบุรี อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
จิณห์วิภา แก้วท่าไม้
กลไกการป้องกันไรวาร์รัวและโรคของผึ้งหลวง บุญมี กวินเสกสรรค์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสายพันธุ์มะพร้าว นภาพร แก้วดวงดี
อนุชิรา แซ่ตั้ง
อรุณรัตน์ ฉวีราช
การศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของนกในสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สรายุทธ คาน
กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์
ผลของการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม ด้วยการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เอกสารฝึกหัด กำจร มุณีแก้ว