วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
  Vol.8 No.1 | Jan - June 2008
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / สารบัญ / คำชี้แจงการลงวารสาร / บรรณาธิการแถลง  
บทความวิชาการ  
เพอร์สเปคทีฟ ชะเอม สายทอง
BOOK ILLUSTRATION : MULTIDISCIPLINARY SCIENCE มารยาท จิตรบรรพต
การพัฒนาศักยภาพการผลิตโอ่งราชบุรีอย่างยั่งยืน ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ
อนุมูลอิสระ สารอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย อนันต์ สกุลกิม
ชะคราม : วัชพืชสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระในป่าชายเลน นภาพร แก้วดวงดี
บทความวิจัย  
ปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีโนลิกส์ และวิตามินซีในผักและสมุนไพร นันท์นภัส เติมวงศ์
การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าในอาคาร นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ศิริวัฒน์ สงวนหมู่
วัชระ พบพร
กัลยา กาละพันธ์
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิริวัฒน์ สงวนหมู่
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
สายัณ พุทธา
Molecular phylogeny based on enzoylformate decarboxylase of Pseudomonas strains Choedchai Saehuan
Palang Chotsiri
Theerasak Rojanarata
การศึกษายุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห์โครงสร้างคำและบริบท ของนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทวีชัย มงคลเคหา
Potential of Yeast Isolates from Fruits and Vegetables for Biological Control of Chilli Anthracnose (Colletotrichum capsici) Arun Chanchaichaovivat
Pintip Ruenwongsa
ความสัมพันธ์ของสารประกอบฟีโนลิกส์และวิตามินซีกับความสามารถรวมในการต้าน อนุมูลอิสระในใบบัวบก นันท์นภัส เติมวงศ์
แบบจำลองการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย เพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ในระบบจำหน่าย นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ศิริวัฒน์ สงวนหมู่
วัชระ พบพร