วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
  Vol.21 No.2 | July - Dec 2021
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิชาการ  
เอกลักษณ์ของนิวตัน กำจร มุณีแก้ว
การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ปิยะวดี ศรีวิชัย , ชุมาพร รถสีดา
บทความวิจัย  
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการพบแพทย์และการรับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ดวงกมล โพธิ๋นาค
รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์
ประสิทธิผลการใช้แผงไข่ลูกกอล์ฟนวดเท้าลดอาการชาในผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ณภัทร เตียววิไล
เนตรดาว สงวนสิน
ณฐมน สืบซุย
รัตนา เนตรพล
ประภาพร อาจวิชัย
การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเนียมหอมในหนูแรท โยษิตา จรัสรัตนไพบูลย์
ปริรัตน์ คนสูง
กาญจนา ใจจ้อย
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
การประยุต์ใช้ระบบกองเติมอากาศเพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วรพจน์ เฉลิมกลิ่น
อมรรัตน์ โคตรวงษ์
เสวก ชมมิ่ง
อุทัยวรรณ เกิดบุญ
การพัฒนาแอปพลิเคชัน WepMEt บนสมาร์ทโฟนแอนดรอย์ ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล
กัลยา ธนาสินธ์
อมรรัตน์ คำบุญ
การพัฒนาเครื่องอัดถ่านและถ่านอัดแท่งจากใบมังคุดผสมเปลือกทุเรียน คมสัน มุ่ยสี
กฤษณะ จันทสิทธิ์
การศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 สำหรับการจำแนกสภาพและเสนอแนวทางธำรงรักษานักศึกษา ขวัญจิตร สงวนโรจน์
ภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อการฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ์สำหรับการสื่อสารเบื้องต้น วิลาสินี ทรงศิริ
นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ของสารสกัดข่า ดองดึง และห้าราก อาวุธ หงษ์ศิริ
ศุภรัตน์ ดวนใหญ่
อัจฉรา แก้วน้อย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการจำแนกข้อมูลเพื่อทำนายความสอดคล้องอาชีพกับสาขาที่เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ธรรญชนก นิลมณี
จรัญ แสนราช
ผลของอายุผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวเมล็ดสี 4 สายพันธุ์ อฑิตยา โรจนสโรช
พรพรรณ โพธิ์ไกร
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร
ปิยะ วงศ์ญาณิน
ผลของน้ำเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมใบกรีนโอ๊ค (Lactuco sativa L. var. crispa) ในระบบอควาพอนิกส์ นราศักดิ์ บุญมี
จักรพงษ์ หรั่งเจริญ
การเปรียบเทียบผลระหว่างสารเคลือบผิวไคโตซานจากเห็ดนางฟ้าและจากเปลือกแก้วมังกรต่อคุณภาพของกล้วยน้ำว้า นลินอร นุ้ยปลอด
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ / ปกหลัง