วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
  Vol.18 No.1 | Jan - June 2018
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิชาการ  
ความสัมพันธ์เวียนเกิดเชิงเส้นมีสัมประสิทธิ์อยู่ในรูปการก้าวหน้าเลขคณิต กำจร มุณีแก้ว
บทความวิจัย  
ประสิทธิผลของการนวดด้วยน้ำมันไพลและน้ำมันปาล์ม ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ในนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก อำพล บุญเพียร
วรินทร เชิดชูธีรกุล
สายฝน ตันตะโยธิน
ผลการสอนสุขศึกษาประกอบใบความรู้ในการต้มยาสมุนไพร พิชญาภา อัตตโนรักษ์
เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์
ธนภรณ์ บุญชู
การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ ผลงาม
บุญมี กวินเสกสรรค์
จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์
อลิสา ทรงศรีวิทยา
การสำรวจและประเมินการเสื่อมสภาพของพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารเพื่อการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ รัตนศักดิ์ หงส์ทอง
อภัย เบ็ญจพงศ์
ธรรมมา เจียรธราวานิช
การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ด้วยระบบปรับมุมอัติโนมัติ อมรรัตน์ คำบุญ
การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายสำหรับส่งออกข้อมูลเครื่องมือแพทย์จากโปรแกรม RMC2012 และนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ WepMEt ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
กัลยา ธนาสินธ์
อมรรัตน์ คำบุญ
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์