วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
  Vol.10 No.2 | July - December 2010
 
 
บทความ ผู้เขียน
บรรณาธิการแถลง  
คำชี้แจงการลงวารสาร  
บทความทางวิชาการ  
การแก้โจทย์ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ชะเอม สายทอง
การใช้ประโยชน์จากขี้เถ้าแกลบเพื่อเป็นแหล่งซิลิกาในการผลิตแก้ว จักรพงษ์ แก้วขาว
การทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคที่อยู่ในอาหารด้วยโอโซน ทิพรักษ์ วงษาด
การปรับตัวของพืชภายใต้ภาวะที่มีความเค็ม วิชิตพล มีแก้ว
ณัฐพล ขันธปราบ
สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
การพัฒนาเทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสีย ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
สมบัติ ฑีฆทรัพย์
การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับบุหรี่ในประเทศไทย วินัย สยอวรรณ
ศศิธร สกุลกิม
ศรีจันทร์ พลับจั่น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ ดิเรก ทองอร่าม
แป้งทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์: แป้งเพื่อสุขภาพ กุหลาบ สิทธิสวนจิก
รำข้าว: การคงสภาพรำข้าว ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
สารสกัดจากยีสต์ อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
บทความวิจัย  
การเตรียมพอลิเมอร์เสริมองค์ประกอบที่สามารถ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ บุญทวี เลิศปัญญาพรชัย
การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน ระหว่างการเรียน แบบร่วมมือและการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิม  กำจร มุณีแก้ว
การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์: ดอกไม้ประดิษฐ์ของกลุ่มสตรีแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลสวนส้ม 
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
คณกร สว่างเจริญ
วันทนี สว่างอารมณ์
อรพิมพ์ มงคลเคหา
ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์
ประสิทธิผลการจัดการผลิตไวน์ในประเทศไทย กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
Cytotoxic Effects of Trans-resveratrol and Red Grape Products on Liver Ultrastructures of
Mice, and Apoptosis Induction in Human Cancer Cells
Napaporn Kaewdoungdee
Benjamart Chitsomboon 
Kovit Pattanapanyasat
Banchob Sripa
โฆษณา  
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการและบทความวิจัย  
เอกสารอ้างอิง