กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมีผลิตภัณฑ์
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
ประธานสาขาวิชา เคมีผลิตภัณฑ์
 
ผศ.ดร.ธิดา อมร ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ คางคำ
ผศ.ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา
 
ชีววิทยา
อ.ดร.วรรณกร กิจจะ
ประธานสาขาวิชา อุตสาหกรรมชีวภาพ
 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ผศ.วรพันธ์ บุญชัย ผศ.ดร.วนิดา ชื่นชัน
อ.ภัทรภร เอื้อรักสกุล อ.ดร.เกษม คงนิรันดรสุข ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
 
เทคโนโลยีการอาหาร
อ.ดร.ทิพรักษ์ วงษาดี
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
 
อ.ดร.กุหลาบ สิทธิสวนจิก อ.นวพร หงส์พันธุ์ อ.สุดา ชูถิ่น
   
รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย    
 
เทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
 
ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง ผศ.อังสุมา แก้วคต
   
รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที    
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.มาลี วิขิตชัยกุล
ประธานสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ผศ.ดร.สรายุทธ คาน ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
   
ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์