วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552
  Vol.9 No.1 | Jan - June 2009
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / สารบัญ / คำชี้แจงการลงวารสาร / บรรณาธิการแถลง  
สาระน่ารู้  
พรรณไม้ในเกาหลี วิชัย ปทุมชาติพัฒน์
บทความวิชาการ  
การคำนวณหาอายุวัตถุโบราณ สุธน เสถียรยานนท์
พฤติกรรมกาฝากในผึ้งมิ้ม ปิยมาศ นานอก
ความสัมพันธ์ของความหลากหลายยีน apolipoprotein B กับภาวะไขมันในเลือดสูง นันท์นภัส เติมวงศ์
แผนที่ยุคดิจิตอล สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
เขื่อนไม้ไผ่ : เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน วันทนี สว่างอารมณ์
ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคทางกรรมพันธุ์ สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
Electrochemistry สุธน เสถียรยานนท์
การกลายพันธุ์ในยีน LDL receptor กับ familial hypercholesterolemia นันท์นภัส เติมวงศ์
การประยุกต์ตัวแบบเชิงอนุพันธ์ ชะเอม สายทอง
ผึ้งหลวง…แหล่งพันธุกรรมที่ต้องอนุรักษ์ บุญมี กวินเสกสรรค์
ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการ: กรณีศึกษานกกระเรียนไทย ธวัดชัย ธานี
บทความวิจัย  
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกชี้ฟ้า (Colletotrichum gloeosporioides) โดยยีสต์ที่แยกได้จากผักและผลไม้ อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
จุรีมาศ วงศ์ศรีรัตน์
ความสัมพันธ์ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหาอาหารของผึ้งโพรง (Apis cerana) กับพืชอาหาร ปิยมาศ นานอก
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจาก โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัต แสงมณี
กรกฏ เพ็ชร์หัสณะโยธินและ
สุธน เสถียรยานนท์
การประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตในกระบวนการฉีดพลาสติก : กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก วรพจน์ บรรจงทรัพย์
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และในจังหวัดบุรีรัมย์ นันทวดี เนียมนุ้ย
จิตติพร โพธิขำ
ต่วนคอปือเส๊าะ นิโวะ และ
สาอัลดา โตะแว
กรรมวิธีผลิตเต้าหู้นมสดจากน้ำนมแพะ อาทิตย์ จตุพรพงศ์ชัย